Nutris® - nejzkušenější pořadatel kurzů o výživě

Loading

Prof. MUDr. Libor Vítek, Ph.D., MBA

Člen výboru České hepatologické společnosti od roku 2010, člen České gastroenterologické společnosti, člen American Association for the Study of the Liver Diseases (AASLD), člen American Gastroenterology Association (AGA). Člen redakční rady časopisů Annals of Hepatology a Current Enzyme Inhibition.

1987-1994 1.LF UK v Praze, v roce 1993 studijní pobyt na Harvard Medical School v USA. Po promoci v roce 1994 sekundární lékař na 1. interní klinice VFN a 1. LF UK v Praze. 1998-1999 pracovní pobyt na Katolické univerzitě v Lováni v Belgii. Od roku 2000 lékař specialista na 4. interní klinice VFN a 1. LF UK v Praze, současně vedoucí Hepatologické laboratoře ULBLD VFN a 1. LF UK v /Praze. 1997 - atestace I. stupně z vnitřního lékařství, 2000 – atestace 1. stupně z klinické biochemie. 2007 uznání specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře v oboru klinická biochemie. 2005 jmenování docentem v oboru Lékařská chemie a biochemie. 2005 Master of Business Administration (MBA). 2008 jmenování profesorem v oboru Lékařská chemie a biochemie.

Autor nebo spoluautor řady publikací v oblasti metabolismu bilirubinu. SCI 1700, H index 22. 1997 Ernst Schering Young Investigators Prize za práci v oboru biochemie

1998 Cena České gastroenterologické společnosti za nejlepší původní práci v oboru hepatologie za rok 1997; 1999 Cena Jana Opletala UK v Praze za práci v oboru biochemie; 1999 Cena České gastroenterologické společnosti za nejlepší výzkumný projekt; 2003 Cena České gastroenterologické společnosti za nejlepší původní práci v oboru gastroenterologie pro lékaře do 35 let; 2003 Cena České hepatologické společnosti za nejlepší původní práci v oboru hepatologie; 2005 Cena Federace evropských gastroenterologických společností (ASNEMGE) Rising Star 2005; 2006 Cena České společnosti pro aterosklerózu za nejlepší původní práci; 2006 Cena České společnosti klinické biochemie za nejlepší původní práci; 2007 Prusíkova cena České angiologické společnosti za nejlepší původní práci voboru angiologie za rok 2006; 2007 Cena České hepatologické společnosti za nejlepší původní práci v oboru hepatologie.

Výuka studentů 1. LF UK a VŠCHT, vedení disertačních prací pregraduálních studentů, školitel postgraduálních studentů na 1. LF UK, obor Biochemie a Patobiochemie. Od roku 2012 člen Vědecké rady Fakulty potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze. 

© 2007 - 2014 Nutris®