Nutris® - nejzkušenější pořadatel kurzů o výživě

Loading

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.

1966 - Přírodovědecká fakulta UK, obor biologie - chemie
1971 - RNDr.
1972 - CSc. Univerzita Karlova, Praha obecná a patologická fyziologie
1980 - obhajoba habilitační práce Fyziologická funkce fosfolipidů v biologických membránách
1980 - jmenována a ustanovena docentkou fyziologie
1987 - DrSc. disertační práce Fyziologická funkce fosfoinozitidů
1989 - jmenována a ustanovena profesorkou fyziologie
1981 - 1990 vedoucí katedry fyziologie a vývojové biologie PřF UK
1991 – 30. 9. 2006 katedra fyziologie a vývojové biologie PřF UK
2007-2012 částečný úvazek v laboratoři biochemické neurofarmakologie   1. LF UK

 

PEDAGOGICKÁ ČINNOST
Prof. Strunecká má dlouholeté zkušenosti z pedagogické práce na UK. Od r. 1968 zajišťovala praktická cvičení, řadu základních i specializovaných přednášek pro studenty PřF UK a MFF UK i přednášky v postgraduálních kurzech. Vyškolila 52 studentů magisterského studia, 14 postgraduálních studentů (4 zahraniční). Předsedkyně a členka komise pro obhajoby kandidátských prací (1979-2003), členství v komisích pro státní, magisterské, rigorózní a doktorské zkoušky (1979-1995). Autorka 5 učebních textů (skripta).

 

VĚDECKO-VÝZKUMNÁ ČINNOST
Prof. Strunecká byla v uplynulých létech řešitelkou 3 projektů GAUK a MŠMT. Podílela se na řešení 3 grantových úkolů IGA MZ ČR a grantu GAUK (13/2005). Výsledky těchto projektů byly publikovány v řadě domácích i mezinárodních časopisů. Přinášejí prioritní výsledky i originální původní hypotézy, které poukazují na mechanizmy vzniku patofyziologických změn v krevních elementech u hematologických onemocnění, u schizofrenie a Alzheimerovy nemoci. Některé z nich byly oceněny např. cenou Čs. neuropsychofarmakologické společnosti (1995), cenou redakce časopisu ČS Psychiatrie (1997) a 1. a 3. cenou A. Alzheimera - AMEPRA (2003). Publikovala asi 250 prací a řadu konferenčních sdělení. Byla členkou redakční rady časopisu Americké fyziologické společnosti News in Physiology (1999-2003). Je členkou redakční rady mezinárodního časopisu Fluoride.

V roce 2002 podala EoI do 6. RP EU, na základě kterého se vytvořilo konsorcium, které ji zvolilo jako koordinátorku pro přípravu projektu: European Fluoride and Aluminium Network of Excellence (EFANE), priority FOOD QUALITY AND SAFETY, area 5. 4. 8 Environmental health risks. Tohoto projektu se zúčastnilo 352 vědců z 15 států. Tento návrh byl podán (o rozsahu předepsaných 450 stran), nebyl však přijat k financování EC. Svoje zkušenosti s přípravou projektu využila v práci experta programového výboru EC v létech 2003-2004. V roce 2001 získala osvědčení o autorizaci k nakládání s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky (MŽP) a tuto funkci v působnosti biologických kateder PřF UK vykonávala v letech 2001-2006.V roce 2002 složila zkoušky k udělení oprávnění SÚJB k vykonávání soustavného dohledu nad dodržováním požadavků radiační ochrany jako osoba s přímou odpovědností.

 

Členství v organizacích výzkumu a vývoje:
IUPS (mezinárodní unie fyziologických věd) a Česká fyziologická společnost JEP, APS (americká fyziologická společnost, IUBS (mezinárodní unie biochemických věd) a ČSBMB, ISFR (mezinárodní společnost pro výzkum fluoridů), FAN (Fluoride Action Network), Česká neuropsychofarmakologická společnost, členka mezinárodní vědecké rady ISFR, členka mezinárodní vědecké rady FAN a New york Academy of Sciences.

 

V létech 1996-2006 zajišťovala tyto přednášky:
1.    Biologie živočichů pro biochemiky (1981 – 1999) 2h zimní semestr
2.    Vybrané kapitoly z biologie pro biofyziky (1986 –2006) 2h zimní semestr
3.    Fyziologie člověka pro učitelské kombinace 3. ročník (1992-1998) 2h zimní semestr
4.    Fyziologie člověka pro toxikology (KATA) 1. ročník (1995-1998) 2 h zimní semestr
5.    Regulace metabolizmu živočišných tkání (1982-2006) 3 h letní semestr
6.    Regulace metabolismu pro biofyziky (1990-2006) 2h letní semestr
7.    Patologická fyziologie člověka pro přírodovědce (1995 – 2006) 2 h
8.    Seminář k bakalářské práci (KATA 3. ročník) 2h zimní, 2 h letní semestr

 

Z publikací od r. 2000 jsou uvedeny pouze vybrané ukázky:
Původní články:
Řípová D., Platilová V., Strunecká A., Jirák R., Höschl C. Cytosolic calcium alterations in platelets of patients with early stages of Alzheimer´s disease. Neurobiol. Aging 21, 5: 729 – 734, 2000, IF 5. 51 (citováno 6x)
Řípová D., Platilová V., Strunecká A., Jirák R., Höschl C. Alterations in calcium homeostasis as biological marker for mild Alzheimer´s disease? Physiol. Res. 53: 449-452, 2004, IF 1. 14
Strunecká A, Ibrahim N, Paleček J, Kmoníčková E, Krpejšová L, Potter BV. The effect of inositol 1,4,5-trisphosphate and inositol 1,4,5-trisphosphorothioate on calcium release and membrane skeleton organization in the human red blood cell. Receptor - Humana Press 1,141-154,1991 –13x
Strunecká A., Folk P. Phospholipid biosynthesis in mature human erythrocytes. Gen. Physiol. Biophys. 7, 205-216, 1988 – 13x
Strunecká A,  Folk P, Kmoníčková E, Krpejšová L, Strunecká A. 35 S-labelled thiophosphorylated derivative of inositol trisphosphate. J of Labelled Compounds and Radiopharmaceuticals XXV,7,793-803,1988-11x
Řípová D, Strunecká A, Farská I, Němcová V. Calcium induced alterations in phospholipids in platelets of schizophrenic patients.  Physiol. Res. 46, 59-68, 1997 – 11x
Strunecká A., Patočka J. Pharmacological and toxicological effects of aluminofluoride complexes. Fluoride 32 (4): 230 - 242, 1999 – 15x

 

Přehledové články
Patočka J., Strunecká A., Řípová, D. Cholinesterázy a jejich význam v etiologii, diagnostice a terapii Alzheimerovy nemoci. Čs. Fyziol. 50 (1), 4-10, 2001
Řípová D., Strunecká A. An ideal biological marker of Alzheimer´s disease: dream or reality? Physiol.Res. 50 (1), 119-129, 2001, IF 1. 14 (citováno 6x)
Strunecká A., Patočka J. Nové poznatky o toxických účincích fluoridů a hliníku. Interní medicína pro praxi 2 (5), 205-208, 2001
Patočka J., Strunecká A., Stiborová M. Inhibitory mikrotubulů. Chem. Listy 95, 700-707, 2001, IF 0.278
Patočka J., Klár I., Strunecká A. Molekulární mechanismy biologického účinku lithia. Československá fyziologie 51 (3), 122-129, 2002.
Strunecká A., Strunecký O., Patočka J. Fluoride plus aluminum: The useful tools in laboratory investigations, but messengers of the false information. Physiol. Res.51, 557-564, 2002, IF 1.14
Strunecka A, Patocka J: Aluminofluoride complexes: A useful tool in laboratory investigations, but a hidden danger for living organisms? In: Shapiro P, Atwood D (eds) Group 13 Chemistry. ACS Series 822, Washington, p. 271-282, 2002.
Strunecka A, Patocka J: Aluminofluoride Complexes in the Etiology of Alzheimer´s disease. In: Atwood D, Roesky C (eds). Structure and Bonding. Book 2. Springer-Verlag, Germany 2003, p. 242-282. IF 5.19
Strunecká A, Patočka J. Lithium a Alzheimerova choroba. Psychiatrie 8(1),13-16, 2004
Strunecká A., Patočka J., Connett P. Fluorine in medicine. J Appl Biomed. 2, 141-150, 2004
Strunecká A., Patočka J., Šárek M. How does lithium mediate its therapeutic effects? J Appl Biomed. 3, 25-35, 2005
Strunecká A., Šárek M., Patočka J. Biological parallels and opposites of fluoride and lithium. Fluoride 38, 252, 2005, IF 1.78.
Strunecká A. Why does aluminium amplify biological and pharmacological effects of fluoride? Fluoride 38, 251, 2005, IF 1.78
Strunecká A. Co víme a nevíme o kyselině fytové – nejrozšířenějším inositolfosfátu na Zemi. Čs. Fyziologie 55(1), 44-45, 2006
Strunecká A., Patočka J. Průvodce na cestu po fosfoinozitidové dráze. Psychiatrie 10(2), 2006
Patočka J., Strunecká A. Sněženka, posel dobrých zpráv. Vesmír 85, 128, 2006/3, uvedeno mezi 100 nejčtenějších článků
Strunecká A. Výzkum prionů směřuje k Alzheimerově nemoci. Čs. Fyziologie 55(3), 123, 2006
Strunecká A., Grof P. The role of glucose in the pathogenesis of Alzheimer´s disease revisited: What does it tell us about the therapeutic use of lithium? Central Nervous System Agents in Medicinal Chemistry (formerly Current Medicinal Chemistry – CNS IF 4.382) 6(3), 175-192, 2006.
Strunecka A, Patocka J, Blaylock RL, Chinoy NJ. Fluoride interactions: From molecules to disease. Current Signal Transduction Therapy 2(3), 190–213, 2007.
Strunecká A., Patočka J. Potential Lithium and Fluoride Interactions in Studies of Glycogen Synthase Kinase-3. Current Enzyme Inhibition, 4 (3), 93-99, 2008.
Blaylock RL, Strunecka A. Immune-Glutamatergic Dysfunction as a Central Mechanism of the Autism Spectrum Disorders. Current Medicinal Chemistry 16 (2), 157–170, 2009. IF 4,9  
Strunecká A, Blaylock RL, Paclt I, Hyneman M. Cellular and Molecular Biology of Autism Spectrum Disorder. Ed. A. Strunecká, Bentham Science Publishers, 2010. e-book http://www.bentham.org/ebooks/9781608051960/index.htm
Strunecka A, Blaylock RL, Patocka J.  Aluminofluoride Complexes: Phosphate Analogues and a Hidden Hazard for Living Organisms. Current Inorganic Chemistry 2, 8–18, 2012.

 

© 2007 - 2014 Nutris®